Hurtownia KRYSTYNA - Centrum Łazienek

Klauzula informacyjna

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hurtownia KRYSTYNA - Trala Krystyna, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 12, NIP: 628-000-33-49
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@centrumlazienek.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i F RODO w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarcząą oraz wzajemną współpracą, w tym w celach:
 • wykonania zawieranych z Państwem umów,
 • rozliczeń finansowo - księgowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, jednak tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na takie działania, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • obsługi procedury reklamacyjnej i dochodzenia roszczeń;
 1. Państwa dane osobowe były i są pozyskiwane wyłącznie w związku z naszymi kontaktami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i obejmują imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firmę reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, numer rachunku bankowego, a w przypadku przedsiębiorców także numery NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 3. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem państw trzecich) w celu wykonania zawartej z Państwem umowy. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem, Dane osobowe będą przekazywane również podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy, świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

(stan na dzień: 25 maja 2018r)