Hurtownia KRYSTYNA - Centrum Łazienek

Warunki gwarancji

Warunki udzielenia gwarancji są zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa: Kodeks Cywilny - art. 577 do 581 Ustawa z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Nie uważa się zawady fabryczne defektów spowodowanych: • nieprawidłowym montażem i eksploatacją • zastosowaniem wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem • uszkodzeniem mechanicznym -przechowywaniem płytek niemrozoodpornych (bez prawidłowego zabezpieczenia) w temperaturze ≤ 0°C . Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadku nie stosowania się do zaleceń Producenta zawartych w Karcie Gwarancyjnej. Producent zobowiązuje się w przypadku uznania reklamacji do udzielenia bonifikaty lub wydania wyrobu wolnego od wad wybranego przez klienta z aktualnej oferty handlowej z wyrównaniem różnicy cen oraz pokrycia kosztów związanych z ponownym zainstalowaniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uwzględnienia reklamacji. Wydanie wyrobu z aktualnej oferty handlowej dotyczy w pierwszej kolejności wydania towaru tożsamego z pierwotnym wolnego od wad, a w sytuacji braku takiego towaru w aktualnej ofercie – towaru w tym samym gatunku o porównywalnej cenie i właściwościach. W przypadku uznania reklamacji i przyznania prawa do zwrotu kosztów, termin zwrotu kosztów wynosi 14 dni od dnia demontażu wadliwego towaru i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela producenta. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy osób fizycznych, którzy nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą).
źródło: paradyz.com.pl